秋水阁记

钱谦益[清代]

阁于山与湖之间,山围如屏,湖绕如带,山与湖交相袭也。gé yú shān yŭ hú zhī jiān,shān wéi rú píng,hú rào rú dài,shān yŭ hú jiāo xiāng xí yĕ。

虞山,嶞山也。yú shān,duò shān yĕ。

蜿蜒西属,至是则如密如防,环拱而不忍去。[wān,wăn] yán xī shŭ,zhì shì zé rú mì rú fáng,huán gŏng ér bù ruòn qù。

西湖连延数里,缭如周墙。xī hú lián yán shŭ lĭ,liáo rú zhōu qiáng。

湖之为陂为寖 者,弥望如江流。hú zhī wèi [pō,bēi,pí] wèi jìn zhĕ,mí wàng rú jiāng liú。

山与湖之形,经斯地也,若胥变焉。shān yŭ hú zhī xíng,jīng sī dì yĕ,ruò xū biàn yān。

阁屹起平田之中,无垣屋之蔽,无藩离之限,背负云气,胸荡烟水,阴阳晦明,开敛变怪,皆不得遁去豪末。gé [yì,gē] qĭ píng tián zhī zhōng,wú yuán wū zhī bì,wú [fān,fán] lí zhī xiàn,bèi fù yún qì,xiōng dàng yān shuĭ,yīn yáng huì míng,kāi liăn biàn guài,jiē bù dé dùn qù háo mò。

阁既成,主人与客,登而乐之,谋所以名其阁者。gé jì chéng,zhŭ rén yŭ kè,dēng ér lè zhī,móu suŏ yĭ míng qí gé zhĕ。

主人复于客曰:“客亦知河伯之自多于水乎?zhŭ rén fù yú kè yuē:“kè yì zhī hé bó zhī zì duō yú shuĭ hū?

今吾与子亦犹是也。jīn wú yŭ zĭ yì yóu shì yĕ。

尝试与子直前楹而望,阳山箭缺,累如重甗。cháng shì yŭ zĭ zhí qián yíng ér wàng,yáng shān jiàn quē,[lĕi,lèi,léi] rú [zhòng,chóng] yăn。

吴王拜郊之 台,已为黍离荆棘矣。wú wáng bài jiāo zhī tái,yĭ wèi shŭ lí jīng jí yĭ。

逦迤而西,江上诸山,参错如眉黛,吴海国、康蕲国之壁垒,亦已荡为江流矣。lĭ yí ér xī,jiāng shàng zhū shān,[cān,cēn,shēn] cuò rú méi dài,wú hăi guó、kāng qí guó zhī bì lĕi,yì yĭ dàng wèi jiāng liú yĭ。

下上千百年,英雄战争割据,杳然不可以复迹,而况于斯阁 欤?xià shàng qiān băi nián,yīng xióng zhàn zhēng gē [jù,jū],yăo rán bù kĕ yĭ fù jì,ér kuàng yú sī gé yú?

又况于吾与子以眇然之躯,寄于斯阁者欤?yòu kuàng yú wú yŭ zĭ yĭ miăo rán zhī qū,jì yú sī gé zhĕ yú?

吾与子登斯阁也,欣然骋望,举酒相属,已不免哑然自笑,而何怪于人世之还而相笑与?wú yŭ zĭ dēng sī gé yĕ,xīn rán chĕng wàng,jŭ jiŭ xiāng shŭ,yĭ bù miăn [yā,yă] rán zì xiào,ér hé guài yú rén shì zhī huán ér xiāng xiào yŭ?

”客曰:“不然。”kè yuē:“bù rán。

于天地之间有山与湖,于山与湖之间有斯阁,于斯阁之中有吾与子。yú tiān dì zhī jiān yŏu shān yŭ hú,yú shān yŭ hú zhī jiān yŏu sī gé,yú sī gé zhī zhōng yŏu wú yŭ zĭ。

吾与子相与晞朝阳而浴夕月,钓清流而弋高风,其视人世之区区以井蛙相跨峙而以腐鼠相吓也为何如哉?wú yŭ zĭ xiāng yŭ xī zhāo yáng ér yù xī yuè,diào qīng liú ér yì gāo fēng,qí shì rén shì zhī qū qū yĭ jĭng wā xiāng kuà [zhì,shì] ér yĭ fŭ shŭ xiāng [hè,xià] yĕ wèi hé rú zāi?

吾闻之,万物莫不然,莫不非。wú wén zhī,wàn wù mò bù rán,mò bù fēi。

因其所非而非之,是以小河伯而大海若,少仲尼而轻伯夷,因其所然而然之,则夫夔蚿之相怜,鯈鱼之出游,皆动乎天机而无所待也。yīn qí suŏ fēi ér fēi zhī,shì yĭ xiăo hé bó ér dà hăi ruò,shăo zhòng ní ér qīng bó yí,yīn qí suŏ rán ér rán zhī,zé fū kuí xián zhī xiāng lián,chóu yú zhī chū yóu,jiē dòng hū tiān jī ér wú suŏ dài yĕ。

吾与子之相乐也,人世之相笑也,皆彼是之两行也,而又何间焉?wú yŭ zĭ zhī xiāng lè yĕ,rén shì zhī xiāng xiào yĕ,jiē bĭ shì zhī liăng háng yĕ,ér yòu hé jiān yān?

”主人曰:“善哉!”zhŭ rén yuē:“shàn zāi!

吾不能辩也。wú bù néng biàn yĕ。

”姑以秋水名阁,而书之以为记。”gū yĭ qiū shuĭ míng gé,ér shū zhī yĭ wèi jì。

崇祯四年三月初五日。chóng zhēn sì nián sān yuè chū wŭ rì。

译文

注释

声明:所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。

秋水阁记译文

【译文】

秋水阁记注释

【注释】

秋水阁记赏析

【赏析】

望天门山背景

【背景】