送温处士归黄山白鹅峰旧居

李白[唐代]

黄山四千仞,三十二莲峰。huáng shān sì qiān rèn,sān shí èr lián fēng。

丹崖夹石柱,菡萏金芙蓉。dān yá jiā shí zhù,hàn dàn jīn fú róng。

伊昔升绝顶,下窥天目松。yī xī shēng jué dĭng,xià kuī tiān mù sōng。

仙人炼玉处,羽化留馀踪。xiān rén liàn yù chù,yŭ huà liú yú zōng。

亦闻温伯雪,独往今相逢。yì wén wēn bó xuĕ,dú wăng jīn xiāng féng。

采秀辞五岳,攀岩历万重。căi xiù cí wŭ yuè,pān yán lì wàn [zhòng,chóng]。

归休白鹅岭,渴饮丹砂井。guī xiū bái é lĭng,kĕ yĭn dān shā jĭng。

凤吹我时来,云车尔当整。fèng chuī wŏ shí lái,yún chē ĕr dāng zhĕng。

去去陵阳东,行行芳桂丛。qù qù líng yáng dōng,xíng xíng fāng guì cóng。

回溪十六度,碧嶂尽晴空。huí xī shí liù dù,bì zhàng jìn qíng kōng。

他日还相访,乘桥蹑彩虹。tā rì huán xiāng făng,chéng qiáo niè căi hóng。

译文

黄山高耸四千仞,莲花攒簇三十二峰。

丹崖对峙夹石柱,有的像莲花苞,有的像金芙蓉。

忆往昔,我曾登临绝顶,放眼远眺天目山上的老松。

仙人炼玉的遗迹尚在,羽化升仙处还留有遗踪。

我知道今天你要独往黄山,也许可以和温伯雪相逢。

为采撷精华辞别五岳,攀岩临穴,经历艰险千万重。

归来闲居白鹅岭上,渴了饮丹砂井中水。

凤凰叫时我即来,你要准备云霓车驾一起游览天宫。

来往陵阳仙山东,行走在芬芳的桂树丛中。

回曲溪流十六渡,青山如嶂立晴空。

以后我还会时常来访问,乘着弓桥步入彩虹中。

注释

1.黄山:古称黟山,唐改黄山。在安徽省南部,跨歙、黔、太平、休宁四县。

2.三十二莲峰:王琦注:“诸书皆言黄山之峰三十有六,而白诗只言三十有二,盖四峰唐以前未有名也。”

3.菡萏:即荷花。王琦注:“谓黄山三十二峰,皆如莲花,丹崖夹峙中,植立若柱。然其顶之圆平者,如菡萏之未舒,其顶之开敷者,如芙蓉之已秀。”

4.天目:山名,在浙江临安县西北,上有两湖若左右目,故名天目。

5.炼玉:指炼仙丹。

6.羽化:指成仙而去。黄山有炼丹峰,高八百七十初,相传浮丘公炼丹于峰顶,经八甲子,丹始成。

7.温伯雪:名伯,字雪子。《庄子·田子方》载:孔子见温伯雪子而不言,子路不解,孔子说:“若夫人者,目击而道存矣,亦不可以容声矣。"李白此处借其名以喻温处士。独往:谓离群而隐居。

8.丹砂井:黄山东峰下有朱砂汤泉,热可点茗,春时即色微红。

9.凤吹:用仙人王子乔吹笙作凤鸣事。

10.云车:仙人所乘。

11.陵阳:即陵阳山,在安徽泾县西南。相传为陵阳子明成仙处。

12.桥:指仙人桥,又名天桥、仙石桥,在炼丹台,为黄山最险之处。两峰绝处,各出峭石,彼此相抵,有若笋接,接而不合,似续若断,登者莫不叹为奇绝。

声明:所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。

送温处士归黄山白鹅峰旧居译文

【译文】

黄山高耸四千仞,莲花攒簇三十二峰。

丹崖对峙夹石柱,有的像莲花苞,有的像金芙蓉。

忆往昔,我曾登临绝顶,放眼远眺天目山上的老松。

仙人炼玉的遗迹尚在,羽化升仙处还留有遗踪。

我知道今天你要独往黄山,也许可以和温伯雪相逢。

为采撷精华辞别五岳,攀岩临穴,经历艰险千万重。

归来闲居白鹅岭上,渴了饮丹砂井中水。

凤凰叫时我即来,你要准备云霓车驾一起游览天宫。

来往陵阳仙山东,行走在芬芳的桂树丛中。

回曲溪流十六渡,青山如嶂立晴空。

以后我还会时常来访问,乘着弓桥步入彩虹中。

送温处士归黄山白鹅峰旧居注释

【注释】

1.黄山:古称黟山,唐改黄山。在安徽省南部,跨歙、黔、太平、休宁四县。

2.三十二莲峰:王琦注:“诸书皆言黄山之峰三十有六,而白诗只言三十有二,盖四峰唐以前未有名也。”

3.菡萏:即荷花。王琦注:“谓黄山三十二峰,皆如莲花,丹崖夹峙中,植立若柱。然其顶之圆平者,如菡萏之未舒,其顶之开敷者,如芙蓉之已秀。”

4.天目:山名,在浙江临安县西北,上有两湖若左右目,故名天目。

5.炼玉:指炼仙丹。

6.羽化:指成仙而去。黄山有炼丹峰,高八百七十初,相传浮丘公炼丹于峰顶,经八甲子,丹始成。

7.温伯雪:名伯,字雪子。《庄子·田子方》载:孔子见温伯雪子而不言,子路不解,孔子说:“若夫人者,目击而道存矣,亦不可以容声矣。"李白此处借其名以喻温处士。独往:谓离群而隐居。

8.丹砂井:黄山东峰下有朱砂汤泉,热可点茗,春时即色微红。

9.凤吹:用仙人王子乔吹笙作凤鸣事。

10.云车:仙人所乘。

11.陵阳:即陵阳山,在安徽泾县西南。相传为陵阳子明成仙处。

12.桥:指仙人桥,又名天桥、仙石桥,在炼丹台,为黄山最险之处。两峰绝处,各出峭石,彼此相抵,有若笋接,接而不合,似续若断,登者莫不叹为奇绝。

送温处士归黄山白鹅峰旧居赏析

【赏析】

黄山有“三十六大峰,三十六小峰”,石柱峰、吴蓉峰、莲花峰,均高耸峭拔。直刺青天,形如蓬荷。王琦在解释前两句诗时说:“诗意则谓黄山三十二峰曲口莲花,丹崖夹峙中,植立若柱然,其顶之圆平者如菡萏之未舒,其项之开放者,如关蓉之己秀。未尝专指三峰而言也”

  诗人自叙曾游黄山,描写其高峻神秀,有神仙遗踪。 黄山的朱砂泉,自朱砂峰流来,酌饮甘芳可口,浴洗令人心境清廓。气爽体舒。自己来到黄山时,有仙乐呜奏,温处士整理仙车相迎。以后我还会时常来访问,踏着彩虹化成的石桥,拜访温处士。

  诗人以丰宫的想像、生动的笔触描绘出黄山壮丽多姿的景象;点出众降、练玉处、丹沙井,使人获得非常亲切的美感。[3] 

  诗人凭借他“伊者升绝顶”,游览黄山所得到的印象,根据所送的朋友的“处士”身份及其归居之地,驰骋想象和联想,运用有关的神话传说,创作出了这篇具右浪漫主义特色的作品。前八句正面写黄山,描写它高峡、秀丽,是神仙修炼之地,为写送温处士归山养真修造作为铺垫。 以下十四句从“送”字着笔,是全诗的主旨,中分数层;先写与温处士相遇;次写温处士是游五岳归来,归休黄山白鹅旧居,并希望他在归休之地得道成仙,以引渡自己;再次,“去去”四勺,是写同温处士分手时道剔的话,想象他在途中的经历和将要见到的景象;最后两句写他日相访,表达了诗人对温处士的感情。诗中表现出一种飘然欲仙的浪漫主义色彩。

望天门山背景

【背景】

天宝车间,李白在宣城一带游历,遇温处士,此诗《送温处士归黄山白鹅峰旧居》为送他归黄山旧居而作。温处士为李白之友,曾居白鹅峰。古称有才德而不做官的文人为处士。

  根据裴斐编的《李白年谱简编》,此诗作于公元754年(唐玄宗天宝十三载)李白五十四岁时。当时李白与魏万别后,游宣城(今属安徽省)、南陵(今属安徽省)、秋浦(今安徽省贵池县),并登黄山。在游黄山时,李白对黄山胜景给予的高度赞美。在他的好友温处士将归黄山白鹅峰旧居时,李白将黄山美景描绘成此诗赠别。

  黄山有“三十六大峰,三十六小峰”,在三大主峰周围环绕着77座千米以上的山峰。经历过漫长的造山运动与地壳抬升,以及冰川和风沙的砥砺洗礼,才形成了黄山今天这种层峦叠翠、群峰林立的经典景象。